expedice Kačna jama 2011 - online expedice Kačna jama 2010 - online Jeskynní systém Řeky - prezentace [9MB - PowerPoint] Gouffre Berger 2005 Expedice Romania 2004 Chrochtadlo - objev roku 2002
Nové objevy v Amatérské jeskyni
3D-VRML
Fotogalerie
Animované polygony
Monografie Amatérská jeskyně
Publikace Piková dáma - Spirálka
Plánivy.CZ - Publikace
   Tato sekce obsahuje seznam publikací, které naše skupina vydala nebo na jejichž tvorbě se podílela.
Publikace Amatérská jeskyně
Amatérská jeskyně - 30. let od objevu největšího jeskynního systému v ČR
   Když koncem roku 1992 po dohodě mezi Geografickým ústavem ČSAV, Správou Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a Českou speleologickou společností byla činnost v Amatérské jeskyni opět umožněna amatérským speleologům, začala se psát další epocha jejího výzkumu. Nejprve bylo potřeba se seznámit s jednotlivými částmi jeskyně a se zákonitostmi, které zde panují. Postupně zde začal probíhat výzkum speleologický i vědecký. Bylo prozkoumáno a zdokumentováno mnoho kilometrů chodeb, bylo vylezeno a zdokumentováno velké množství komínů. Značná pozornost se věnovala hydrologii Bílé vody, Sloupského potoka a Punkvy. Na základě přesného měření byly vytvořeny mapy složitých částí jeskyně. Probíhal zde potápěčský průzkum, výzkum geologický a biospeleologický. Prostřednictvím všech těchto prací jsme získali velké množství poznatků a informací jejichž shnutí bylo cílem projektu "Amatérská jeskyně - 30. let od objevu největšího jeskynního systému v ČR", na němž v letech 1997 - 99 pracovaly ZO 6-17 Topas, ZO 6-19 Plánivy a ZO 6-25 Pustý žleb. Zakončením celého projektu bylo vydání odborné publikace o Amatérské jeskyni, která vyšla v únoru 2000.
   Publikace shrnuje výsledky výzkumu Amatérské jeskyně od roku 1980 a dokumentuje stav poznání lokality ke konci roku 1998. Navazuje na monografii "Punkva a její jeskynní systém v Amatérské jeskyni" autorů J.Přibyla a P.Rajmana (1980), v mnohém ji doplňuje, v mnohém s ní polemizuje a samozřejmě přináší zcela nové poznatky o jeskyni. Je členěna do sedmnácti kapitol, v nichž je Amatérská jeskyně lokalizována, včetně odkazů na významné jeskyně v okolí, popsána její historie, podrobně popsány všechny její známé části stejně jako všechny důležité výzkumy a objevné postupy uskutečněné v jeskyni od roku 1980. Celá kniha je doplněna přílohou s 50 barevnými fotografiemi, která představuje zatím nejúplnější vydávaný soubor fotografií o jeskyni a šesti mapovými listy v samostatné příloze, které společně s ostatními mapami v publikaci prezentují současný stav mapové dokumetace jeskyně. Mezinárodního významu dosahuje publikace díky anglickému resumé. Na publikaci se podílelo mnoho autorů, kteří reprezentují desítky dalších spolupracovníků z řad členů České speleologické společnosti a dalších institucí. Postupným shromažďováním všech podkladů a informací, a jejich zpracováním do podoby této publikace byla završena jedna z kapitol výzkumu Amatérské jeskyně.
Publikace Piková dáma - Spirálka
Jeskynní systém Piková dáma - Spirálka
   Když byla v roce 1958 objevena Jeskyně Spirálka, jednalo se o objev v pravdě historický, jelikož bylo poprvé proniknuto na podzemní aktivní tok Bílé vody mezi propadáním Bílé vody v Nové rasovně a 4 km vzdáleným vývěrem Punkvy na dně propasti Macocha. O 10 let později pronikli členové naší skupiny do jeskyně Piková dáma charakteristickou unikátní ledovou výzdobou, která je pro jeskyně v Moravském krasu značně netypická. Během postupného objevování dalších částí Pikové dámy se podařilo proniknout chodbami vyšších pater do jeskyně Spirálky a tím je spojit v jeden celek. Systematický výzkum byl na čas zastaven v r. 1969 objevem nejdelšího systému v tehdejším Československu - Amatérské jeskyně. Pozornost k oběma lokalitám se vrátila opět v r. 1971 k Pikové dámě a o 10 let pozdeji ke Spirálce. Po vybudování nových vchodů tvořenými skružemi se začal vyvíjet další intenzivní výzkum odborný i objevitelský. Toto usilí bylo korunováno úspěchem r. 1983. Z jeskyně Spirálky se podařilo dosáhnout druhé strany Macošského sifonu, kterým je ukončeno propadání Nová Rasovna. S bezpečnými vchody a zabezpečením 70 m hlubokých propastí začala éra výzkumů obtížně dostupných částí systému - mapování a měření jeskynních prostor, hydrologická a klimatická pozorování, čerpací a potápěčské pokusy rozsáhlých sifonů, geologická dokumentace, filmování a fotografická dokumentace. Postupem času bylo získáno poměrně značné množství informací a údajů.
   Publikace si klade za cíl přístupnou formou prezentovat a kompletovat výsledky dlouhodobého usilovného výzkumu tohoto jeskynního systému a seznámit veřejnost s tímto zajímavým a jedinečným koutem přírody České Republiky. Její součástí je také 30 celostranových černobílých fotografií a barevná mapová příloha celého systému s názorným rozlišením různých jeskynních úrovní. Mezinárodního významu dosahuje publikace díky anglickému resumé.