expedice Kačna jama 2011 - online expedice Kačna jama 2010 - online Jeskynní systém Řeky - prezentace [9MB - PowerPoint] Gouffre Berger 2005 Expedice Romania 2004 Chrochtadlo - objev roku 2002
Nové objevy v Amatérské jeskyni
3D-VRML
Fotogalerie
Animované polygony
Monografie Amatérská jeskyně
Publikace Piková dáma - Spirálka
Plánivy.CZ - Články
Výzkumy a prolongační postupy ZO 6-19 Plánivy v roce 2006
P. Polák. S. Kovačič
12.02.2007 - =P=
V Moravském krasu jsme se věnovali především našim dvěma hlavním lokalitám - Nové Amatérské jeskyni a Křížovu závrtu.


V Nové Amatérské jeskyni jsme prováděli intenzivní výkopové práce v trativodu v dómu U dvou velkých. Tyto práce jsme zde prováděli do konce března, kdy byly přerušeny jarní povodní, která opět zachvátila celý Moravský kras. V důsledku toho došlo k zatopení kolena u Absolonova dómu a přístup do jeskyně byl znemožněn. S jeho vyčerpáním jsme se rozhodli počkat na sušší období, až roztaje všechen sníh a počasí se ustálí. Dobře jsme udělali, protože začátkem května zasáhla Moravský kras další povodeň. Nová Rasovna v tomto roce přetekla podruhé, čímž byl vytvořen nový rekord v počtu přetečení za rok. Po opadnutí vody jsme však neváhali a pokusili se koleno vyčerpat. Koleno bylo nejprve proplaváno (Pernica, Roth,Záruba) a v Absolonově dómu byla instalována hadice, která sloužila k vyčerpání kolena samospádem do Bahnitých jezer. Koncem května se sifon konečně otevřel. Koleno však bylo toho roku zatopeno ještě jednou. Stalo se tak počátkem srpna vlivem vydatných dešťů. Znovu jsme jeskyni zpřístupnili stejnou metodu (Novotný, Roth, Baldík) a naše činnost zde byla obnovena koncem září. Poděkování za pomoc patří členům ZO 1-05 Geospeleos a ZO 6-14 Suchý žleb. Do konce roku jsme v trativodu U dvou velkých zorganizovali dvě akce, během kterých jsme jej částečně vyčistili od naplaveného bahna. Celková délka trativodu nyní činí 18 m.
Kromě kopání v trativodu jsme také vylezli komín v Dómu zemních pyramid, jehož jícen se nachází ve stropě v jižní části dómu. Komín "roztoužených fanynek", jak byl nazván, byl lezen zpočátku pomocí výstupového sloupu, kterým jsme se dostali těsně pod strop dómu. K jícnu komína jsme pak postupovali technickým lezením a nýtováním stropu v délce asi 6 m. Vlastním komínem o rozměru 1,5x0,6 m jsme postupovali kombinovaně volným a technickým lezením až do výšky 28 m. Zde se komín rozšířil až na velikost 1,5x3 m, ale končil závalem z poměrně velkých bloků. Z toho můžeme usoudit, že bloky sem napadaly z nějaké větší prostory a v užším komínu se zaklínily. Perspektiva dalšího postupu zde není žádná, a proto byl komín v závěru roku odstrojen.

K činnostem v Nové Amatérské jeskyni můžeme ještě doplnit vyčištění Chodby samoty od naplaveného odpadu po povodních. Byly odkopány schody v Absolonově dómu a v koleně od štěrku. V poslední řadě byla opravena štola na několika místech, kde byly porušeny zemní vzpěry a pažení.

Zásadní objev se však podařil v Křížově závrtu. Toto se událo dne 26.6.2006, kdy se v hlavní šachtě v hloubce 19 m podařilo uvolnit balvan, za kterým byla vidět volná chodba v délce asi 5 m. Nejprve však bylo nutné hlavní šachtu zapažit a potom teprve pokračovat dále v těžení štěrku. Objevitelský postup proběhl ve dnech 2.-5.3., kdy se Chodbou snů podařilo dosáhnout první větší prostory - Zaskládaného dómku - o rozměrech asi 3x4x6 (vxšxd) m. Hloubící práce pokračovaly dále v nejnadějnějším místě - severním koutě dómku, kde byl patrný portálek trativodu. Postupovali jsme podél hladké, vápencové stěny asi 2 m, až jsme se dostali na úroveň dna trativodu, ze kterého vycházel průvan. Protože trativod byl příliš úzký, bylo nutno jej rozšířit pomocí mikropatronek (poděkování Kubovi ze ZO 6-16 Tartaros). Za tímto trativodem nazvaným "Kubovo metro" byla objevena 12 m hluboká Cimrmanova propast pravidelného válcovitého tvaru o rozměrech 2x0,8 m. Její dno bylo tvořeno hlinitými sedimenty a přítomnost průvanu zde byla sporná. Jižním směrem jsme shledali náznak malého zasedimentovaného trativodu. Nad propástkou byl vylezen ještě komín, který ve výšce 6 m od ústí Kubova metra končil dvěma okny ve zcela zavalené prostoře. V Zaskládaném dómku byly vylezeny další dva komínky, které však končily v zasedimentovaných píšťalách. Možnost volného pokračování v tento okamžik nebyla již nikde možná.
Během plánivského pracovního týdne, který se konal začátkem července, jsme se rozhodli pokračovat ve výkopových pracích v Chodbě snů, popřípadě v Zaskládaném dómku. Přes vytěžených více než 10 kubíků materiálu se však žádného zásadního postupu dosáhnout nepodařilo. Různily se také názory, kde dál v kopání pokračovat. Nicméně v závěru roku proběhlo několik akcí za účelem odtěžení části sedimentů ze dna Cimrmanovy propasti. Celková délka prostor Křížova závrtu nyní činí 90 m s denivelací 40 m.


Jedna akce také proběhla v červenci v jeskyni 13C. Výsledkem akce mělo být zjištění, jak se změnily vodní poměry v jeskyni vlivem dvou jarních povodní, poté, co vlivem povodně v roce 2005 stoupla voda v jeskyni o 75 cm. Hladina v jeskyni zůstala stále zdvižená. Podařilo se prostoupit zatopeným řečištěm až do Kalcitového dómu. Potvrdila se však předpokládaná přítomnost mohutné terasy valounů kulmských drob v průběhu celého Srpnovém dómu, která zapříčinila zvednutí hladiny až k dómu Barevné kaskády. Za Kalcitovým dómem byla hladina vody také zvednutá a odtokového sifonu se dosáhnout nepodařilo.
Kromě podzemních činností provedli členové několik geofyzikálních měření na planině Bukovinky v severní části Moravském krasu za účelem zjištění dalšího průběhu Holštejnské jeskyně a dalších zjištěných dutin, ať už volných nebo vyplněných sedimenty, na které bychom se v budoucnu mohli zaměřit buď ze sousedních jeskyní nebo otvírkami závrtů z povrchu.
Členové se také věnovali zahraničním průzkumným činnostem a expedičním aktivitám. Koncem června jsme zorganizovali ve spolupráci s místním speleoklubem JD Gregora Žiberny průzkum vytipovaných povrchových lokalit na planině v oblasti Divača (Klasický kras, Slovinsko), jehož účelem bylo nalezení vchodu do odtokové části Kačny jamy z povrchu.
2 členové se v srpnu podíleli na průzkumu propasti KM68 - Black Jack v rámci speleoprojektu "Kanin -2000m" ve Slovinsku, jehož organizátorem je sdružení Kóta 1000.
V září 6 členů podniklo průzkumnou expedici do propasti C24 - Pretty Woman na planině Možnica ve Slovinsku s cílem dokončit průzkum dosud neprobádaných spodních partií. Akce navázala na výzkum sdružení Kóta 1000. Po poslední exploraci v roku 2001 postup skončil na dne Hapalajnen shaft (P40), ve hloubce 215 m pod povrchem. Po počátečních problémech s lokalizací jeskyně se podařilo vchod najít a známou část jeskyně vystrojit. Na jejím dně proběhla jedna akce, přičemž v labyrintu šachet a volných bloků bylo nalezena a vystrojena Šachta lišejníků (P15), která ústí do dómu 8x5 m s labilním dnem. V nejnižší části dómu je v závalu vidět ještě přibližně o 10 m hlouběji. Byl objeven ještě jeden menší dóm s asi 12 m komínem. Celková hloubka jeskyně stoupla na 245 m. Pro nedostatek času byla explorace ukončena, přičemž byli v jeskyni vytipovány 3 nadějné místa dalšího průzkumu.

V říjnu se jeden člen zúčastnil mezinárodní expedice Cavex teamu do propasti Črnělsko Brezno na planině Goričica ve Slovinsku, během které se podařil překonat koncový sifon v hloubce 1198m.

Summary: In the Nová Amatérská cave continued digging works in U Dvou Velkých branch. At the end of year was reached 18 m of length. New 28 m tall chimney was climbed up in the Zemních Pyramid chamber. It was finished in collapse and there is not already possibility of next continuation. New discoveries were done in the Křížův sinkhole. After extraction of a boulder in 19 m depth were found open passage leading to small chamber and 12 m deep shaft. 3 chimneys were climbed up but any next way already wasn't found. Total length stays 90 m with 40 m denivelation. Members achieved several geophysical measurements in order to locate underground continuance of the Holštejnská cave and others located caverns. In the Slovenia members organized researches on the plateau in Divača area close Škocjanske caves. On the Možnica plateau (Kanin massif) was discovered new parts in the C24 - Pretty Woman and denivelation was increased to 245 m. Members participated on researches of the Kanin plateau and Črnělsko Brezno expedition which were organized by Kota 1000 and Cavex teams.
Komentář
Kolik je dvakrát dva? (ochrana proti spamu):

Jméno: (povinný údaj)
E-mail:
Komentář: