expedice Kačna jama 2011 - online expedice Kačna jama 2010 - online Jeskynní systém Řeky - prezentace [9MB - PowerPoint] Gouffre Berger 2005 Expedice Romania 2004 Chrochtadlo - objev roku 2002
Nové objevy v Amatérské jeskyni
3D-VRML
Fotogalerie
Animované polygony
Monografie Amatérská jeskyně
Publikace Piková dáma - Spirálka
Plánivy.CZ - Články
Činnost ZO 6-19 Plánivy v roce 2005
03.08.2006 - =P= | komentářů: 0
Na jaře tohoto roku zasáhla povodí Bílé vody v Moravském krasu mimořádně silná povodeň. Voda přetekla do Staré Rasovny a zahltila ji natolik, že před ní stálo mohutné jezero. Povodeň vyvolala v některých našich lokalitách takové změny, které zde částečně utlumily nebo dokonce i znemožnili provádění dalšího průzkumu.
 ...pokračování
Bukovinky - gravimetrické měření v Moravském krasu
Bukovinky - gravity survey in the Moravian karst

18.05.2006 - Pavel K | komentářů: 7
Rozšířený abstrakt

Tíhová měření v letech 2003 - 2005 měla za cíl nalézt pokračování Holštejnské jeskyně a případných přítoků horní jeskynní úrovně (Hypr 1980, Kadlec 1995,1996,1997, 2001, Kalenda a kol. 2004, Kalenda a kol. 2005a,b), která se dnes nachází cca 70 m nad aktivním tokem Bílé Vody a Sloupského potoka. Nejvýznamnějšími reprezentanty této jeskynní úrovně jsou horní patra Sloupských jeskyní (Absolon 1970), nebo Holštejnská jeskyně (Moučka 1967, 1968, 1987, Zámek a Zatloukal 1993, Zatloukal a kol. 1996).
 ...pokračování
Povodňové stavy v severní části Moravského krasu 28. - 31.3.2006
03.04.2006 - Beny | komentářů: 1
28.3.2006 úterý
Kolem 14:00 dostáváme zprávu, že přetekla Nová Rasovna (v cca 13:00). V 17:30 sledujeme stav u Staré Rasovny. Voda pomalu nastupuje a proudí oběma koryty. Konstatujeme, že rychlost nástupu odpovídá povodni z března 2005. Neustále drobně ale vytrvale prší.
 ...pokračování
Zjišťování hloubek dna přítoků do Hrádského žlebu
Determination of depths of valley bottoms of tributaries into Hrádský žleb canyon

16.09.2005 - Pavel K | komentářů: 1
Úvod
    V roce 2002 jsme změřili profily Hrádským žlebem (Kalenda a kol. 2004), které ukázaly, že před Císařskou jeskyní se nachází pohřbený závrt nebo propadání potoka Lopače. Protože ani na jednom z profilů nad (profil 9 na obr.1 ) a pod Vintokami (profil 10 na obr. 1) nebylo zjištěno zahloubení Hrádského (Suchého) žlebu Krasovským potokem, navrhli jsme změřit nové profily přes všechna přítoková údolí do Hrádského a Suchého žlebu, abychom zjistili, zda tyto přítoky přehloubily Hrádský žleb a vytvořily dnes pohřbená poloslepá údolí nebo zda se před Císařskou jeskyní nachází pouze pohřbený závrt .

 ...pokračování
Gravimetrický průzkum pokračování Holštejnské jeskyně
Gravity survey of the prolongation of the Holštejn cave

28.07.2005 - Pavel K | komentářů: 4
1 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Albertov 6, 128 43 Praha 2
2 CoalExp, Kosmonautů 2, 700 30 Ostrava 3
3 Tylova 25, 700 30 Ostrava 3
4 Liptaňské nám. 890, 708 00 Ostrava - Poruba

(24-23 Protivanov)

Úvod
    Holštejnská jeskyně je pravděpodobně torzem jedné z nejstarších jeskynních úrovní v severní části Moravského krasu. Její vchod se nachází ve výšce 470 m n.m., 60 m nade dnem sedimenty vyplněného holštejnského údolí a 10 – 15 m nad recentní úrovní toku Bílé Vody před jejím propadáním do jeskynních systémů (Štelcl 1961). O značném stáří této jeskyně kromě její visuté polohy svědčí i sedimentární výplně, které ukazují na přínos materiálu z povodí Sloupského potoka (Otava a Vít 1992). Mladší sedimentární výplně a shodný vývoj sedimentů se Suchým žlebem svědčí o tom, že tato jeskynní úroveň byla v průběhu kvartéru několikrát zmlazená (Kadlec 1997, 2000, 2001, Kalenda a kol. 2004,Vít a Hercman 1996).  ...pokračování
Činnost ZO 6-19 Plánivy v roce 2004
31.01.2005 - >P< | komentářů: 0
V jeskyni Nová Amatérská jsme se v červenci rozhodli pro průzkum jv. odbočky z řečiště Punkvy, zvané „Kráva“. Tato odbočka se nachází jižně od nedalekého ústí východomacočské větve na konci Bahnitých jezer. Byly zkoumány převážně nízké prostory se silnou výplní hlinitých sedimentů, které se zde usazují v době vysokých vodních stavů na Punkvě a tedy v době, kdy je tato odbočka zaplavena. V zadních partiích byl objeven úzký komín ústící do Zadního dómu. Tento komín, nazvaný Yperitový, se koncem roku podařilo prolézt a prozkoumat až do výšky 17m.
 ...pokračování
Činnost ZO 6-19 Plánivy v roce 2003
07.12.2004 - >P< | komentářů: 0
Počátkem roku 2003 jsme největší úsilí věnovali Nové Amatérské jeskyni, ve které jsme prováděli průzkum tlakového trativodu vedoucího jihovýchodním směrem z Macošského koridoru nedaleko I. vchodu do Bludiště M. Šlechty. Tento směr je velice perspektivní pro hledání uvažovaného pokračování chodby zvané Chrochtadlo, ve které se nachází poslední známé místo aktivního toku Bílé vody. Ta se ztrácí v nízkém odtokovém sifonu a směr všech chodeb ukazuje paralelní směr jejího odtoku podél Macošského koridoru, tedy ne přímo do Bludiště M. Šlechty. Právě nalezení tohoto pokračování aktivního toku Bílé vody bylo sledováno v odbočce nazvané TNO (Tomášova nadějná odbočka).
 ...pokračování
Otvírka závrtu č. 45 Na loučkách
11.06.2004 - >P< | komentářů: 0
Závrt je situován ve dně mělkého žlíbku zvaného Na loučkách pro objekty JZD v Šošůvce, v nadmořské výšce 514,425 metru. Vytváří nejzazší propadání vodního toku, pramenícího v mokřinách pod polní cestou ze Šošůvky do Holštejna na geologické hranici vápencového území. V době výzkumu vodní tok protékal po dně žlíbku, přibíral odpadní vody z objektů JZD a ztrácel se v korytě asi 50 m před závrtem. Za vyšších vodních stavů se ztrácí až v závrtě.
 ...pokračování
Čerpání přítokového sifonu v 13C
01.03.2004 - >P< | komentářů: 0
V loňském roce tomu bylo 20 let, kdy po znovuotevření zavalené vstupní šachty započala Plánivská skupina sérií čerpacích pokusů druhou etapu objevování této pozoruhodné jeskyně. Po roce 1993 se zájem skupiny přesměroval na navrácenou Novou Amatérskou jeskyni, a výzkumy na starších lokalitách stagnovaly. Výjimkou bylo jen čerpání pikovko-spirálkového sifonu, korunované na konci roku 1994 objevem Kalvárie za Glozarovým komínem. Ke zmrazení činnosti přispělo i vyhoření plánivské základny Srub v roce 1996. Další zaznamenatelnou akcí je druhý pokus o prodloužení Kalvárie ze zimy 1999/2000. V jejím rámci byl potřetí kompletně vyčerpán P-S sifon a po vyčerpání Sifonu pod žebřem objeven Dóm bahnofilů, komunikující se sifonem Kaple.

 ...pokračování
Činnost ZO 6-19 Plánivy v roce 2002
01.04.2003 - >P< | komentářů: 0
      V jeskyni Nová Amatérská jsme největší úsilí věnovali výkopovým pracím v odbočce Chrochtadlo, která se nachází mezi dómem U dvou velkých a Rozlehlou chodbou. Zde se nám podařilo proniknout do nových prostor protékaných aktivním tokem Bílé vody v délce cca 180 m. Více informací o tomto objevu můžete nalézt v objevitelské zprávě nebo v oficiálním článku.

 ...pokračování